17 Dekabr 2018, 17:58
  • Ğasımi: dınyo oğoə vicdanon çı Yəməni canqi vəy qəte pidəşone. 

İroni xarıci koon vəzarətxonə sıxənəvot votışe: Yəmənədə bıhran bə tojə mərhələ daxil be və ısət İ Bıə Milləton təşkilat və bəzi Avropa kişvəron ıştə cəhdiku bo Ərəbistoni vəy qəte istifodə kardedən. 

Bə Mehr aqentiyəti raporti əsos Bəhram Ğasımi bə İroni təklif doe plan Yəməni bıhrai həl karde barədə işorəş karde və votışe: ım qıləy plane ki karde bəzne stabilə vəzyəti icod karde bois bıbu və Yəməni vəzyəti normal karde vasitə canqi vəy beqəto. 

İroni xarıci koon vəzarətxonə sıxənəvot İsveçədə muzakirəon nəticə barədə təkidış ka: İ Bıə Milləton Təşkilati nəzorəti jentonədə Yəməni-Yəməni tojə muzakirəonədə mısbətə ğədəmon peqəte bəy ki İroni himoyəon jentonədəy. 

Bəhram Ğasımi votışe: de rol ifoəkə kişvər iyən tərəfon bəpe cəhd bıbu ki otəş bast, oromə vəzyət iyən homanistə koməkon sayədə təcavozi vəy qəte bıbu iyən xork və dəvo-damon bə Yəməni milləti dast bırəsi. 

Tojədən İroni xarıci əloğəon stratejik şura rəis Seyed Kəmal Xərazi həm bə məntəğədə sulh iyən stabilə şərayeti dast peydo karde və votımoni sayədə imkonin zınəş be və votışe: bo islami şəxsiyəti boydeği rost karde bəpe canq koalisiya əvəzi votımon koalisiya əvəzi votımon koalisiya təşkil bıbu. 

Əv məntəğə vey kişvəron hukuməti əks, İronədə hukuməti demokratik hukumət zınəş be və təkidış karde: de məntəğə koşınason etırofi, İron bənə Asiya ğərbədə yeqanə əmnə kişvər karde bəzne sulh və əmniyyət sahədə de həmmə hukuməton həmkari bıkə. 

təğ

komment