18 Dekabr 2018, 14:04
  • Otəşbast Yəmənı Əlhodəydə portədə təşkil bə.

İsveç məmləkətdə Yəmənıjə qrupon miyonədə bə roziyəti rəsə otəşbast ımruj ım məmləkəti ğərb Əlhodəydə portədə təşkil bə.

Bə İRNA xəbon əsosi Yəmənı koonədə İ bə milləton təşkilati rəisi məxsusə nımayəndə Martin Griffiths ımruj sıb ım xəbə elan kardeədə votışe:otəşbasti icrayu bıə komitə ıştə kooş bino kardə və ım qıləy holədəy ki Səudiyə təcavuzkarə koalisiya hərbiyə təyarəon zinə bə  otəşbasti zəmani nez beədə 3 kərə Əlhodəydə ostani Əlzoha məntəğəşon bombardımon kardə.

həminə cəhətdə Yəmənı inğilabi aliyə komitə rəis Muhəmməd Əli Əlhosi Əlhodəydə portədə otəşbasti bərğəror beku rozi mande.

Əlhodəydə port bə Yəmən insondustə koməkon rusneyu həmməysə əsosə ro bə hisob omedə.

komment