19 Mart 2019, 01:07
  •  Xarıci ğıvvon bəpe Suriyəku xaric bıbun

İroni həmmə silohinə ğıvvon ğərorqo rəis votışe: həmonə hərbion ki de Suriyə dıvləti həmohənq nıkarde surəti Suriyədə hestin bəpe rə-di Suriyə tərk bıkən.

Bə İrib raporti əsos qeneral mayor Muhəmməd Bağıri zinə bə Dəmeşğ varid bey vağti votışe: Suriyəku xarıci ğıvvon xaric bey məsələ, İron, Suriyə və İraği miyono 3 tərəfiyə iclosədə təğib bəbe. 

Qeneral mayor Bağıri əlovəş karde: bə Suriyə səfər kardeku hədəf İron, Suriyə və İraği miyono 3 tərəfiyə iclosədə iştirok karde heste ta məntəğədə terroristiyə qrupon mubarizə barədə prossesədə tojə həmohənqi və ğərolon mıəyyən bıbu. 

İroni silohinə ğıvvon mərkəziyə ğərorqo rəis ijən votışe: de Suriyə və İraği rəsmi şəxson vindemonədə ijən hərbi cəhəto 2 tərəfi və çand tərəfi həmkarion barədə həm sohbət bəbe. 

De terrorizm mubarizə barədə çərçivədə ijən muğavimət mehvəri zumandətion dəvomədə İron, Suriyə və İraği miyono stratejik əloğəon dəvardə çand sori mıddətədə viyə muvəffəğiyəton bois bıə. 

təğ

komment