21 Mart 2019, 13:50
  • Əlcof ostanədə Yəmənıjə ğıvvon bə Səudiyə muzdoron rəketinə hucum.

Yəmənı silahinə ğıvvon və mubarizə əkon zinə şanqo de katiyoşa rəketon Yəmənı şimal Əlcof ostanədə bə Səudiyə muzdoron mərkəzon hucumışon barde.

Yəmənı silahinə ğıvvon və mubarizəəkon elanışon kardə ım rəketon dəğiğən Əlcof ostani Əcaşər səhraədə bə Səudiyə muzdoron cəm bə vırə qıniyəy.

ım hucumədə Səudiyə muzdoronku 4 nəfər bə həlokət rəsən və çandə 10 nəfər həm yarəjə bən.

Yəmənı silahinə ğıvvon qərorqo rəisi muavin sərləşkər Əli Əlmuşəki bı rujonədə votəş be yəmənıjə ğıvvon əhdışon bastə heç təcavuzkar  bəji yəməno xaric nıbo.

komment