24 Aprel 2019, 23:12
  • Ərəbistonədə 37 nəfər edam bıən; Zərif çı Trampi sukutış tənğid karde.

Ərəbistoni daxıli koon vəzarətxonə 37 nəfər Səudiyə şəhrvandon edam kardeku xəbəş do; ım şəhrvandon ittiham Ərəbistonədə bo terrorçiyə hərəkətonro cəhd karde elan bıə.

Bə rəsə xəbəon əsos çı Ərəbistoni daxıli koon vəzarətxonə bəyaniyədə təsdiğ bıə ki ım 37 nəfər Ərəbistonədə terroristiyə qrupon icod karde, umumi əmniyyətədə problem soxtə, məzhəbi fitnəon, kişvərədə noəmni iyən iştimaiyəti sulh iyən əmniyyəti təhdid karde qornə edam bıən.

Im bəyaniyədə ğeyd bıə ki həmmə edam bıə şəhrvandon çı Ərəbistoni şəhrvandonin.

Dəvardə sori mıddətədə 120 nəfər Ərəbistonədə edam bıən.

Qılə holədə ki ozv beynəl xalğ təşkilat çand kərə Ərəbistonədə insonə həxon vəzyəti barədə izah tələbış karde əmmo har sor çandə Səudiyə rejimi muxalifon de be əsos ittihami edam və həbs bıdən.

Bə həminə hadisə əloğədor İroni xarıci vəzir Muhəmməd Cəvad Zərif qıləy Twitter mesajədə ım cinoyəti barədə Amerkə sukuti tənğidış karde.

Zərif votışe: qıləy Ərəbistonıjə jurnalisti tikə tikə karde vədə sukut karde bəpeştə Ərəbiston 1 rujədə 37 nəfəri sə bernedə iyən Trampi dıvlətiku hiç sədoi məse bıdəni.

Muhəmməd Cəvad Zərif əlovəş karde: Bolton, Bin Səlman, Bin Zayed iyən Netanyahu qrupədə uzviyət har cinoyəti əncom doe icozə dodə.

təğ

komment