15 May 2019, 23:53
  • Yəməni ərtışi bəyaniyə; bə Ərəbistoni natə təsisaton tojə həmlə bə Səudiyə rejimi təcavuzkaron iyən Yəməni muhasirə dəvom reaksiya nışo doe çərçivədə be.

Yəməni silohinə ğıvvon sıxənəvot Ərəbistoni Yənbə məntəğə ətrof bə Ərəbistoni nat təsisaton həmlə əməliyoti bə təcavuzkaron reaksiya nışo doe çərçivədə elanış ka.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos Yəhya Səri təkidış karde ki əqə Səudiyə rejimi təcavuz dəvom peydo bıkə Ərəbistoni daxilədə həm viyə əməliyoton əncom bəbe.

Əv votış hərbi ğıvvon deştə həmmə iradəon sivoy ğeyri hərbi mərkəzon pidəşone çı deşməni həmmə həssas və stratejik vırəon hədəf ğəror bıdən.

Zinə Yəməni ərtışi 7 qılə bepilotə təyyarəon bə Ərəbistoni Yənbə saheliyə məntəğədə bıə nat təsisaton həmlə kardəşone ki bə Ərəbistoni rəsmi elani əsos çandə nati ovıştoniyə lohə xəti tepmoni bois be; ım məntəğəku har ruj 3 milyon barel nat ixrac bıdə.

Xəbə ome ım həmlə bəpeştə Ərəbistoni birjə erjiku 3 faiz kam iyən çandə çı Səudiyə rejimi kompaniya və şirkəton ziyoni bois be.

Ənsarullah siyasiyə şura həm ım həmləon bə Səudiyə rejimi cinoyəton mınosibə reaksiya hisobış ka.

Im təşkilat co qılə bəyaniyədə həm çı Yəməni bepilotə təyyarəon tojə muhimmə həmləon bə Ərəbiston və İ Bıə Ərəb Əmiron qıləy mesaj zınəş be ki əqə ıştə hisob kitobonədə islahat əncom nıdon hevujə canqi bəpe çəş bıkon.

təğ

komment