• 300 həzo nəfər nezi Ruhinqiyavıjə mısılmonon bə Bənqladeş avarə bıən.
    300 həzo nəfər nezi Ruhinqiyavıjə mısılmonon bə Bənqladeş avarə bıən.

siyonist rejimi Haarıts rujnomə ğeydış kardə: qıle holədə ki bə Miyanma siloh iyən hərbi təchizaton həvate sanksiya siyohədə təsdiğ bıə əmmo israil de mısılmonon ğətliam karde hədəfi bə Miyanma hərbiyon siloh həvatedə.

Bə İrib zinə ruji raporti əsos Haarıts rujnomə raportədə təsdığ bıə: Miyanma hərbiyon dastədə bıə siyonist rejimi silohon iyən qulləon çı Rohngiyavıjə mısılmonon ğətliam karde ijən mısılmonə jenon və hırdənon kışteyro istifodə bıdə.

Haarıts rujnomə ım mətləbədə bə Bənqladeş iyən Myanma sərhədədə bıə Nəf ruədə 26 nəfər Ruhinqiyavıjə mısılmonon cənozə(ki 12 nəfər hırdənonku ibotət be) işorəş kardə iyən nıvıştəşe: mısılmonon bə Bənqladeş fəror karde holədə bıən əmmo de Myanma hərbiyon ixtiyorədə bıə siyonist rejimi qulləon kıştə bıən.

Myanma ğərbədə bıə Raxin ostani Ruhinqiyavıjə mısılmonon nəsli məhv karde dəvomədə tojədən ım kişvəri hərbiyon 400 nəfər məzlum iyən bepənohə mısılmonon ğətliam kardeşone(bəzi mənbəon ım miğdori bə 1000 nəfər nezi elan kardən).

İ bıə Milləton Təşkilat həm elanış kardə ki Myanmaədə bə Ruhinqiyavıjə mısılmonon zidd dəvardə 2 haftə mıddətədə bıə cinoyəton nəticəku bə 300 həzo nəfər nezi Ruhinqiyavıjə mısılmonon bə Bənqladeş avarə bıən.

13 Sentyabr 2017, 14:55
komment