• Səudion yəmənədə ıştə cinayəton puşniye fikədən .

Yəmənı insonə həxon vəzorətxonə elanış karde İbəlilləton təşkilati insonə həxon şura 36 nə devrədə ərəbıstoni nımayəndə votə sıxanonış səudion tərəfo coqlə hərəkət yəmənı vədə Səudiyyə ərəbıstoni rəhbərətiədə təşkil bə koalisiya cinayəton puşneyu zınəşe.

Bə  Əlaləm xəbəriyə kanali ımrujnə elanon əsosi yəmənı insonə həxon vəzorətxonə qıləy bəyonotdə işarəş karde  cenevrədə İbəmilləton təşkilati insonə həxon şura iclosədə Səudiyyə Ərəbıstoni nımayəndə sixanon ki elan kardə yəmənı məmləkətdə ğeyre hərbion tələfati həxədə insonə həxon şura aliyə komisariya dəftərxonə doə bə məlumaton həğiğətiku bə kənoy nışon dodə səudion fəaliyyət kardən ta beynəlxalğə ğanononku bıtılon.

14 Sentyabr 2017, 11:07
komment