• Ostoroədə Eko-Turizm plani icro kardey

Ostoro Tolışə şəhrəi 31 qılə diədə Eko-Turizm plan icro bəbe

Bə Tele Rədiyo xəbəriyə ostanon xəbəri raporti əsos Ostoro farmandar votışe:

Bo di sakinonyo pul bevarde muğavimətiyə ixtisodi bə nəticə rusniye hədəfədə har 31 qılə diədə ki, Eko-Turizm cəzbinə vıranışon heste 5 qılə Eko-Turizm plan

de bumiyə vəsiləon icra bəbe.

Cənab Rənckeş əlovəş ka bə əkəsoni ki, har iqılə bumiyə kə bə rodəğandeyo 1 milyard riyal kredit doə bəbe.

təğ

02 Yanvar 2018, 12:33
komment