• Xubrəqan Məclisi nımoyəndə bo Qiloni camaati vığandə təşəkkur mesaj

Xubrəqan Rəhbəri məclisədə Qiloni milləti nımoyəndə Ayətullah Pərvai qılə mesajədə Bəhməni 22-ruji şemonədə milləti ğəhrəmanə huzuriku ğədrdanətiş ka

Bə Qiloni mərkəzi Tele rədiyo xəbəriyə mərkəzi raporti əsos:

In mesajədə oməy Qlon və İslomiyə ironi bəsir və həmişə səhnədə millət ijən bə həmmə dınyo xususən İslom və İslomiyə İnğilabi dışmenon nışonış do ki, İslomiyə nizom və vilayət fəğih himoyə əkən.

təğ

13 Fevral 2018, 10:22
komment