28 May 2018, 11:43
  • Şanderməni məçitədə de Kərimə-Ğıroni uns məclis
komment