20 Avqust 2018, 14:05
  • Ostoro cıvonə şayiri haftminə kitob nəzəku dəvordıney be

Açməz bıə nomo kitob Ostoro cıvonə şayir Davud Məlekzadə 7 minə kitob deın şəhristani İslomiyə erşad və fərhənqi məsul şəxson huzur nəzəku dəvordıney be

Ostoro İslomiyə erşad və fərhənqi idarə rəis Şapor Təşrini ın mərosimi kənoədə bə irna jurnalist votışe:

Ostoro şayiron və nvştə kəson kitobi nəzəku dəvordıney icloson de hınə təşkiloti həmkəti bo ədəbiyə əsəron zomand kardeyo təsirış heste.

Əv bəyonış ka ha manq 1 qılə əsər ostoro şayiron və nıvştə kəsonku nəzəku dəvordıney bəbe.

Məlekzadə 1361 minə sori moəku bıəy oniversititədə dars dodə və forsiyə ədəbiyot duktora tələbəy.

Çəy əsəronku bəznemon !384 minə sorədə Ostoro cıvonə şeron, 1386 sorədə Tehron bo şer bıeyo qədə şəhre, 1392 minə sorədə Ostoro yeqanə limane ki kəştiş ni, 1394 minə sorədə in mesajinə jimon oqət, 1394 minə sori Heyrani qəzənəon, 1397 minə sorədə Açməz biə nomo kitobon çəy əsəronkuy.

təğ

komment