01 Sentyabr 2018, 09:59

2010-minə sori Hostoro şəhrestoni əraziədə “Astaraçay” nomədə Məhdid Məsuliyyətinə Cəmiyyət onoşone. Qıley çayə fabrikşonən inşa karde. Çey obemonə mərasimədə prezident İlham Əliyev, Sokari səvon Revnəğ Abdullayevi iştirakşon bıe. Qəp heste ki, ım muəssisə bə Sokari vitse-prezident Xaliq Məmmədovi bıyə Tələt Məmmədovi məxsuse.

Meydan TV xəbə dodə ki, “Astaraçay” çe Şuvi diy sakinon zəmini məcburən çəvon dasto sedə. Natəvonon Huğuğon Mudafiə Təşkilati sədr Mirvari Qəhrəmanlı ğeyd kardəşe ki, ım diy sakinon bey muraciət vığandəşone, votəşone ki, çəvonku ya bəştə har 1 sot zəmini 100 mənot dayək avjor karde, yainki har 1 soti bə 28 mənot bə “Astaraçay” muəssisə həvate tələb kardedən.

Şuvi diy sakin Rafiğ Əzizovi bə Ğəhrəmanlı nıvıştəşe ki, 1992-minə sori bey de çey moə ivırədə 80 sot zəmin doəşone. Əyo limo, mandarinə boğ eğandəmone. Di bələdiyyə çəməku bexəbər ım zəminon de 1 sot bə 28 mənot ğıyməti bə “Astaraçay” həvatəşe. Isət ım 80 sot zəmini qorə çımıku 8 həzo mənot pul tələb kardedən. Az ım sor ıştə boğədə çəmi 3 ton məhsul peqətəme. İbıno bə 60-70 kopik həvatəme. İmən cəmi 2000 mənot pul kardedə. Az 8 həzo mənoti çe konco buəm, bə devləti avjor bıkəm?

Sokari rəsmiyon bə Meydan TV parsi cəvob doə nişone. “Astaraçay”ədə isə votəşone ki, əvon ğanuniku bə kəno ko qətedənin. Zəminə soybon rozi nıbə çəvon mılkon dostonkuşon se mumkun nıbə koe. Əmo beistifadə zəminon devləti tərəfo bə dumo se ğanun ro dodə.

Zəmini soybonədə çand kəsonşon bə məhkəmə doə. Yəğin ki, de məhkəmə ğərari çəvon mılkon musadirə karde pidəşone.

 

təğ

komment