06 Sentyabr 2018, 10:49
  • İroni Masalədə Tolışə şeri hifz karde festival.

İroni Masal tolışə şəhrədə i minə kərə bo hırdənon çı Tolışə şeri hifz karde festival bərpo be.

Bə Masal Niyuz sayti raporti əsos, ım festival i minə kərə bo hırdənon və de Qilan ostani kali Tolışə şairon iştiroki Masalədə bərpo be.

Masal Tolışə şəhri rəsmi şəxson həm ım mərosimədə huzurışon be.

Çı Masali icro hakim, Cəvad Amer, Tolışə ədəbiyot iyən şeri oqəte barədə bə cəhdon çimiku vey ziyod karde işarə və təkidış karde: de şeri ojə zıvoni vositə çı milləti fikməşğuli iyən iştimoiyəti problemon bəyon karde bəbe.

Im festivol de Tolışə məşhurə şairon şer hande iyən bə Fumən, Masal, Şandermən, Rizvanşəhr, Tolış və Ostoroku ıştirok kardə hırdənon və tojə pereson hadyə doe iyən çəvonku ğədrdonəti karde bə oxo rəsə.

İronədə çı həmmə bumiyə zıvonon oqəte qıləy rəsmi siyosəte.

təğ

komment