10 Sentyabr 2018, 14:01

Liki şəhrestani əraziədə xeyli ğədimə tarixiə abidəon hestin. Bı nezonədə Lərmərud di əraziku ğoçə heykəlon dızdie fakt bə oşko beşe. Im diy sakin Zeynal Baxşızadə bə Meydan TV məlumat doşe ki, avğustə manqi 12-ədə çe Respublika Mədəniyyətə Vəzarətiku omin çəvon diyku 6 qılə ğoçi abidə bardışone, bə diy sakinon votışone ki, de Heydər Əliyev fondi təşəbbusi Şamaxıədə Arxeoloji Muzey təşkil bıə.

Avğusti 19-də de Prezident Əliyevi iştiraki çə muzeyi obemonə mərasim dəvardə bəpeşt ım artefakton obəqordınen, bəvarden bənon bə cəvon vırə.

Mədəniyyətə Vəzarəti Mətbuatə Xidmətiku bə Meydan TV muxbiri votəşone ki, de ım məsələ əlağədar bə İsmayıllı şəhresteni mədəniyyət mərkəzi sədr Elnur Huseynovi muraciət bıko. Huseynoviən məlumat doəşe ki, bəs de Lik və İsmayıllı rayonon icra sərdaron roziyəti ım ğoçə heykəlon bə muzey bardəşone. Lik və İsmayıllı rayon hakimiyyətiku bə Meydan TV parsi cəvob doəşonni.

“Arannevvs.com” saytən Rusiya Tolışə diaspora təşkilati de ım problemi əlağədar bəyanat bə əhandon nəzə rosniəşe. Tolışə diaspora rəhbəriyyət ıştə ım bəyanatədə bə Az.R devlətə orğanon ım hərəkəti bənə vandalə akti ğıymət doəşe, bə tolışə xalqi munasibətədə qıley qonə cinayət zınəşe və həmonə artefakton bəştə tarixiə məkan oqırdınie tələb kardəşe.

 

təğ

komment