19 Sentyabr 2018, 11:19
  • Tolışədə qıləy xeyriyyəçi bo şoqirdon məktəbış dute

Qıləy xeyriyyəçi bo şoqirdonyo məktəbış əsolm toləşə şəhr Dəryabın bıə nomo diədə dutışe

Bə İrna jurnalisti raporti əsos Tolış şəhri təlim və tərbiyə idarə ictimaiyə əlağəku hikayət kardə ki, ın idarə mudiron ın şəhristani Əsolm şəhri Dəryabın diədə xeyriyyəçi məktəbi bə istismor rosniye mərosimədə votışe:

In məktəb de Rəhmət bıə nomədə de 78 metr kıvadırat metr və de 850 milyon riyal budcə Tolış şəhri xəyrə ko əncom doə kəs və ın şəhri meəlimonku Əli Nuri bıə nom dutə bəy.

Seyd Murteza Muxtari əlovəş ka ın şoqirdon zımastoi sardə rujonədə problemışo hest bı.

Əsolım baxş 50 həzo nıəfər cəmiyyətış heste və pruqınoz bedə tojə təhsiliyə sor de 32 həzo şoqird de 440 qılə məktəb Tolış şəhrədə təşkil bıbo.

Tolış şəhristan de 200 həzo nəfər cəmiyət Mərkəz, Əsolım, Həviğ və Kərqanrud baxşonədə Qilon ostani 110 kilometriədə ğərorış heste.

təğ

komment