Lankon şəhərədə 52 həzo əhali jimon kardedə. Şəhəri de peşomə ovi təminat, və muasirə kanalizasiya sistemi onoe problemon həll karde 2004-2008 –minə sori əhatə kardə İminə Devlətə proqramədə nəzərədə qətəşonbe.

Dıminə (2009-2013), və Seminə (2014-2018) Devlətə proqramonədən bo ım məsəlon həll karde ro maliyyə vəsaiton co kardəşonbe. Im muddətədə şəhəri de peşomə ov təchizat həll kardə bıə, əmo kanalizasiya problemi həll karde ro hiç qıley ko bino noəşon ni.

Hətto ponə soriən prezident Əliyevi Lankon şəhəri de ovi təchizat və kanalizasiya sistemi sənibəton onoe ro bo “Azərsu” OSC 2,1 milyon mənot pul co kardışe. “Azadi Radio” muxbiri de ım məsələ əlağədar kom koon bə vırə rosnie barədə bə Cəmiyyəti, həmən bə Lankoni İcra Hakimiyyəti de parsi muraciət kardəşe. Əmo ım təşkilatonədə bey cəvob doəşon ni.

Şəhəri sakinon bə muasirə tələbon cəvob doə kanalizasiya sistemi nıbeku vey norohət bedən. Vaqif nomədə kuçə sakin votedə ki, kuçə de səkion arədə arxon dəvardə əsri 50 –minə soronədə onoəşone ki, çırkov və voşovon ru bıbon bışon. Leysanə voş voədə ım arxi lırdovon peş bedən, ətrofi buəvulə eqətedə.

Səhəri Mikrorayon məhəllədə vəziyyət həniən bərbade. Soveti vaxtonədə iyo 4-5 mərtəbə binaon inşa kardəşone. Vahid kanalizasiya sistemi nıbe qorə bə vaxti məhəllədə muvəğğəti kanalizasiya amboon soxtışone. Çə vaxtiku 50 sorisən vey vaxt dəvardə, tosə ısət həmonə ambonku kanalizasiya lırdi de maşinon kırnidən bə dıyo ekardedən. Mutəxəssis Asən Həşimli bə muxbiri votəşe ki, Soveti vaxtonədə dıyo kənoədə kanalizasiya ovi təmiz kardə onoemon hestbe. Peşo dıyo səviyyə ros bıe, həmonə ovdononən ovi jitono mandin vılo bin. Çimi bəpeşt ətrofə muhiti sanitar epidemioloji şərait bə qıvoninə vəziyyət dəqınie. Jıqo vəziyət ısətən dəvom kardedə.

 

təğ

11 Oktyabr 2018, 10:58
komment