24 Aprel 2019, 13:23
  • De səloməti haftə mınosibəti Qilonədə bə noxəşon osə ğandey

Qiloni tibb elmon universit məsulonku bə səloməti haft ehtırom neyo de ostani xəyyiron piyə odəmon və əlil bıə kəson osoişqoh bə çəvon vindeyo şen.

Bə İrna xəbəriyə mərkəzi raporti əsos Qilon ostani xəyyirin piə kəson və əlil bıə kəson  osoişqoh kişvəri i minə osoişqoy ki, 1345 minə sori de xəyrini bənə Arsen Minasiyan, Ayətullah Ziyabəri, Duktor Həkimzadə, Hoci Huseyn Esteğamət, Hoci Cəfər Çiniçiyan və co qılə xəyiron Rəşt şəhri Soleymandarabədə təsis be.

Bə oxonə statistikə əsos ısətnə zəmonədə 400 nəfər ın osoişqoh də piyə şəxs və əlil bıkə kəs oqətə bedən.

Hale hazerdə 3 qılə xeyriyə osoişqoh Sumesəra, Lahican və Rəşt şəhronəd falin.

Bə İroni təğvimi əsos ordibehştə manqi 1 minə ruj ta 7 minə ruj səloməti haftə nom noə bəy.

Imsornə səloməti haftə şuar səhiyyə iminə moğəton bə həmə kəsi səlomət və solim bıeyo qıləy ro.

təğ

komment