28 Sentyabr 2017, 11:26

De Məhərrəmə manqi bino be əlağədar Az.R məcitonədə məxsusi qıley əhvol-ruhiyyə bə əməl omə. Əhli Beyti aşiğon Aşura əzadarəti dəvunidən, ıştə məhəbbəti bə İmom Huseyn (ə) ifadə kardedən.

Bənə har sori, ımsornə Aşura mərasimən Tolışıstoni məntəğə məciton və təkiyonədə izdihamin dəvardedə. İmi Az.R hokumətış norohət kardə. Polis ğıvvon de har vasitə  bı əzadarəti məclisonədə  bə əhali iştiraki mane bedən. Bə Respublika KİV-on ım məhdudiyyəton barədə xəbon dərc karde ğədəğən kardedən. Lankonıjə sosial şəbəkə fəalon xəbə dodən ki, Qırdəni diədə dı nəfər ıştə kədə təkiyə məclis təşkil karde səbəbiku çe polison tərəfo dəstqir bıən, məhkəmə bo əvon 30 sutkə zindonə cəzo bıriəşe. Polisi Bəhruz Ğuliyev nomədə qıley Lankonıjə dindarşən Bokuədə dızdiə. Maşkinə ruji omən çey kədə komputer musadirə kardəşone. Bə ailə uzvon çe Bəhruzi tale barədə hiç qıley məlumat doəşon ni.

Yuzer Seyfəddin Talışıstani "Fasebook"ədə xəbə dodə ki, polison İmom Huseyn (ə), və Əbulfəzlabbas (ə) pərçəmon ki, Lankoni məçiton dəşəsədə ehaştəşonbe, oçıniəşone. Şəhəri har məçiti vədə polison bə dindaron nəzarət kardedən.

Bə məktəbi direktoron və muəllimon dəstur doəşone ki, şanqo məciton vədə bımandon, ıştə məktəbi şaqirdon bə məçit ome imkan nıdon.

Diqər mənbəon xəbə dodən ki, şanqo saat 10 bəpeştə məçitonədə polison tələb kardedən ki, əzadarəti məclisi dəparçınon. Bə lankoni ixtisas təhsili muəssison tələbəonən çəşnavi doəşone ki, aşura məclisonədə iştirak kardə tələbəon çe təhsiliku bətojnen.

 

təğ

komment