• Tolışə nələ əjənon festival

İroni Qilan ostanədə Masal nomo Tolışə şəhri hınə suhibon bəsic məsul şəxs Votışe Tolışə nələ əjənon 2 minə festival Tolışon musiği bərpo karde iyən dəy oşno bıe hədəfi Azərə manqi 30 bərpbər de dekabri 21 minə ruji Masal Patris nomo talardə bərpo bəbe.

Vəli Nikukar de Masal xəbəriyə mərkəzi musahibədə ın xəbəri elan kardey votışe:

In festival 5 şanbə ruji əsrə vaxt Masal Patris talarədə bərpo bəbe.

Qilan ostani hınə sohibə musiği təkilat katib cənab Vəli Nikukar Tolışə musiği və ədəbiyotış Ğərəmanəti, erfani və əxlağ baxşonku iborətış zınə.

təğ

17 Dekabr 2017, 13:28
komment