22 Dekabr 2017, 22:01
  • Ətomiyə mıvzo barədə İron de Amekə muzakirə nibəkay.

İroni ətom eneji təşkilati sıxənəvot təkidış kardə: İron ətomiyə mıvzoon ijən ıştə hakemiyəti həxon barədə de Amerkə votımon nibəkay.

İroni ətom enerji təşkilati sıxənəvot Behruz Kəmalvəndi bə Şinhova aqentiyəti votışe: de Amerkə muzakirə kardero kəybəon oje əmmo çı İroni hakemiyəti və ətomiyə həxon şomil nibəbe.

İroni ətom enerji təşkilati sıxənəvot təsdiğış kardə İroni ətomiyə təvafuğ çandə diplomatikə muzakirəon və soron bəpeştə bə vıcud omə ijən Amerkə vey çoke ım mığovilə çərçivədə bəştə əhd-peymonon əməl bıku.

Kəmalvəndi ijən votışe: əqə Amerkə tərəfiku jıqo bə İroni əleyh təhrim və sanksiyaon dəvom peydo bekə İron yəğin vey ciddi bəy cəvob bədoy.

təğ

komment