• İroni əmniyyət və stabiləti bə milləti iradəon əsose.
    İroni əmniyyət və stabiləti bə milləti iradəon əsose.

İ bıə milləton təşkilatədə İroni nımoyəndə qıləy bəyoniyə vasitə Amerkə mıdoxiləon iyən bə İroni bəzi şəhronədə bıə fitnəkoron və iğtişoş əkəyon himoyədori karde de şiddəti məhkumış kardə.

Bə İrna raporti əsos ım bəyoniyədə Amerkə jıqonə siyasəton məntəğədə çı Amerkə məğlubiyəton iyən cinoyəton məxfi karde çərçivədə təhlil bıə ijən ğeyd be: İronədə tojə mərəşuləon peştədə Amerkə siyasəton çı İroni millətiku intiğam se xotoe.

Im bəyoniyədə bə dəvardə 40 sori mıddətdə ijən de İroni milləti komək bə İroni əmniyyət və stabiləti işorə bıə və təkid be: həmmə şantajon bə kəno İroni millət hejo ıştə həx-huğuğon iyən tarixi nailətion mıhofizət bəkay və bə dışmen icozə nibədoy de xərob əkə siyasəton iyən repressiv hərəkəton ım zatiyə həx və tarixiyə səbarzətion xərob bıkuy.

İ bıə milləton təşkilatədə Amerkə nımoyəndə Niki Hilli qıləy yavə iyən təhdid əkə sıxənon çərçivədə İronədə dəvardə rujon fitnəonku himoyə dortiş kardə.

Jıqo mıdoxiləon qıləy vəziyətdə dəvomış heste ki detosə bə ısət vey kişvəron iyən qrupon əcumlə Suriyə, Tırkiyə, İrağ, Livan və Fələstiniku İronədə tojə mərəşuləon peştədə Amerkə mıdoxiləon məhkum kardən.

İroni xarıci vəzir Muhəmməd Cəvad Zərif həm zinə şəv İronədə bəzi qədə şəhronədə bıə iğtişoşon barde votışe: çı İroni əmniyyət və stabiləti bə milləti iradəon əsose.

Zərif bə ım nuktə işorəş kardə ki çı Trampi məntəğəiyə səmimiyə duston milləti əks, İroni millət sədo doe və etıroz karde həxi xıvandin ijən əlovəş kardə: ım həx de veyə səy və cəhdon bə dast omə, oqəte bəbe, ijən bə nıfuz əkəyon ım həxi de repressivə hərəkəton və iğtişoşon xərob karde icozə nibedamon.

Dəvarde haftə 5 şambə rujiku İroni bəzi şəhronədə cəmaət de aksiyaon bəzi puliyə muəssisəon vəziyəti mıəyyən nıbey, ərzağon boho bey ijən dıvləti nəzorəti zəifəti xoto etırozon bino kardən ki bəzi fitnəkoron sue-istifodə karde zəminəon bois be.

Amerkə və siyonist rejimi rəsmi şəxson ijən xarıciyə mediyaon ım vəziyətiku istifodə karde sayədə iğtisodi etıroz aksiyaon bə siyasi iğtişoşon tərəf bardən.

Çımiku bə nav, 2009 sorədə həm İronədə prezidenti səçıni nooromtətion bəpeştə Amerkə, İnqeltra və vabəstə bıə onsoron ıştə həmmə imkanaton vasitə bə İroni islamiyə nizomi zərbə varid karde fikədə bıən ki İroni millət çəvon fitnəon xonsa kardən.

təğ

03 Yanvar 2018, 23:45
komment