• Əmniyyət Şuraku bənə əbzar istifodə karde ın şura be abru bəkay.

I bıə milləton təşkilatədə İroni daimə nımoyəndə votışe: çın şuraku bəzi kişvəron bənə əbzar istifodə karde ijən ıştə milli və siyasəti hədəfon icra kardero ım təşkilati modiriyət karde Əmniyyət Şura be abru və be itibor əkə amilonku qıləynie.

I bıə milləton təşkilatədə İroni daimə nımoyəndə Ğolam Əli Xoşru zinə şəv ım şuradə umumiyə iclosədə əlovəş kardə: ısət ki dınyodə sulh və əmniyyət vey muhimmə mıvzoe ım şura bəbe məsələon vıjniye iyən əvoni çoknə de kom şivə həl karde barədə diğğət bıkə.

Xoşru votışe: Əmniyyət Şura bəbe bənə demokratik şura vey şəffaf bə bohranon çoknə həl karde cəvob bedə iyən bə i bıə milləton təşkilati mərom nomə və maddon əməl bıkoy boçi ki ım şura hədəf iyən mahiyyət bə çəy şivəon əsose.

I bıə milləton təşkilatədə İroni daimə nımoyəndə əlovəş kardə: ım ki bəzi kişvəron ım şuraku bənə qıləy əbzar istifodə kardən bə ım şura mahiyyət və histemoni zərbə varid kardə ki bə nəzər oməydə Amerkə ısətnə dıvlət jıqonə məğlub bıə şivə və metodi vıjniyəşe.

təğ

07 Fevral 2018, 23:57
komment