• İroni ətomiyə təvafuğiku Amerkə xaric bey beynəl xalğ sahədə ım kişvəri be etibor bəkay.

İroni xarıci vəziri siyasi moavin de Laporbelika nomo bıə İtaliyavıjə rujnomə mısohibə cərəyoni bə Amerkə səy və cəhdon İroni çı ətomiyə təvafuğiku xaric karde işorəş kardə ijən votışe: İron çı Amerkə ım dom və tələdə qiriftor nibəbe və əqə Amerkə ım təvafuğiku xaric bıbu bo muzakirəro co kişvəron həm bəy ijən xatircəm nibəmanden.

Seyed Əbbas İrağçi bə ətomiyə təvafuği de muvəffəğiyət icra karde ijən İroni iğtisodiyati mənafe əhəmmiyət işorəş kardə və votışe: de təəsufi Amerkə de muxtəlif bəhonəon İronədə xarıci sərmoyə varid bey vəy qətə ijən Avropavıjə kişvəron iğtisodiyə huzur İronədə vey zumand ni.

İrağçi çı İroni ətomiyə təvafuği i baxşi ətomiyə silohon məhv karde zınəş be və təkidış kardə: ətomiyə təvafuği ləğv karde dınyoədə kişvəron besiloh karde sahədə vey mənfi əsəron bois bəbe.

Əv ətomiyə təvafuği kamilən qıləy çokə təvafuğ iyən həmmə sanksiyaon məhv əkə zınəş nıbe ijən votışe ki Amerkə əqə bəzi sanksiyaonış ləğv kardə əmmo əmələn ironədə taciron huzuri vəyış qəte.

İroni xarıci vəziri moavin bə İronədə insonə həxon vəziyət işorəş kardə iyən votışe: İroni bəşər həxon vəziyət çı məntəğə vey kişvəron əcumlə Ərəbistoni mığoisədə ki fəğət çand manqi mıddətdə 40 nəfəri sə bırniyəşone vey çok iyən əəlaye.

təğ

08 Fevral 2018, 23:50
komment