• Bəhreynı Əlvifağ:inğilabi dəvom desbə ale xəlifə nabudi.

Bəhreynı islamiyə milliyə vəhdət cəmiyyət qıləy mesajədə elanış karde ə mubarizə ki 2011 minnə sori fevrali 14 minnə ruji ale xəlifə rejimi arəku bardeyu təşkil be dəvomış heste.

Bə Rəsa aqentəti xəbon əsosi bəhreynı islamiyə milliyə vəhdət cəmiyyət "debə nizomi arəku barde mandəmon" nomo bıə  şoari bə fevrali 14 minnə ruji inğilabi dəvom işarə kardən və dəvomədə işarəşon kardə ım soar şərayeti əvəz karde iyən bə ğaidə eğandeyu bəhreynıjon muğavimət və huzuriku işarə kardə ki nakonəsə zumand meydonədə huzurışon heste.

təğ

09 Fevral 2018, 14:01
komment