12 Fevral 2018, 10:48
  • Tehronədə Rusiyə səfir: de terroriston mubarizə bardeyro Suriyədə Tehron və Maskva miyono həmkarion dəvom peydo bəkay.

İronədə bıə Rusiyə səfir de urusə Tas nomo bıə aqentiyəti mısohibə karde təkidış kardə ki İron iyən Rusiyə miyono əloğəon suriyədə de terrorizm mubarizə barde hejo idamə peydo bəkay.

Bə İrna raporti əsos Levan Jaqariyan bə İron və Rusiyə həmkarion sayədə çandə bə terroriston tojə varid bıə zərbəon iyən məğlubiyəton işarəş ijən təsdığiş kardə: Maskva və Tehron çı Suriyə bıhrani siyasi royku həl karde dumoədən əmmo ım kişvərədə de mandə terrorçiyon mubarizə barde həm hejo dəvom peydo bəkay.

İronədə Rusiyə səfir ijən votışe: Suriyədə çı İron və Rusiyə həmkariyon barədə xususi məntəğonədə otəş basti icud kardeku əmə rozimon.

2011-nə soriku ijən bə siyonis rejim komək kardeyro  suriyədə bıhran de Ərəbıston, Amerkə iyən bəvon vabəstə bıə mızduron həmləon bino bıə, əvon suriyədə hakemiyəti əvəz karde sayədə çı məntəğə xəritə əvəz karde fikədə bıən.

Suriyə dıvlət əmmo İron iyən Rusiyəku tələb kardə ki həminə nohəxə həmləon vədə bə Suriyə millət yən dıvlət komək bıkun.

Suriyə ərtış çand sor canqi bə peştə muvəffəğ be de Muğavimət cəhbə, İron və Rusiyə mıstəşoriyə koməkon Suriyə şərğ ədə bıə Deyru-Zur ostani cənubiyə şəhronku DAEŞ oxonə əsliyə baza Bukəmal şəhri ozod bıkə.

Suriyədə ısət terroriston fəğət bəzi biyobononədə hestin.

 

 

təğ

komment