• Suriyə Əfrin şəhrədə Turkiyə bepilotə təyyarə bə zəmin eğandə bə.

Suriyə demokratikə ğıvvon elanışon kardə Suriyə şimal Əfrin şəhrədə çı Turkiyə qıləy bepilotə təyyarəşon bə zəmin eğandə.

Bə Telerədyo aqentəti zinə xəbon əsosi livani Əlməyadin TV kanal ımruj əfrinədə Turkiyə bepilotə təyyarə bə zəmin eğande xəbə elan kardeədə əlavəş karde Suriyə xalği mıdofiyə əkə ğıvvə fərmondə Siban Həmo elanış kardə Əfrin şəhrədə çı qrup və Suriyə silahlinə ğıvvon miyonədə həmkarəti heste.

Suriyə xalği mıdofiyə əkə ğıvvon fərmondə eyne holədə  Əfrinı məntəğədə Suriyə hərbiyə huzuri ve kardeyu ıştə tələbış bəyon karde və elanış karde əqər Turkiyə silahlinə ğıvvon Menbec daxil beyu bə ğərol bon Suriyə xalğ mudafiyə əkə ğıvvon dəvon mubarizə bəkan.

təğ

13 Fevral 2018, 13:37
komment