• Tehronədə İroni islamiyə şura məclesi nımoyəndəon və Avropa parlemanti nımoyəndəon miyono iclos.

Tehronədə Avropa parlemant və İroni islamiyə şura məclesi nımoyəndəon miyono mıştərəkə iclos bərpo be.

İroni islamiyə şura məclesi xarıci siyasət və milli əmniyyət kamissiya sədr Əlaeddin Burucerdi zinə şəv həminə iclosi kənoədə bə jurnaliston votışe: həxinə sıxəniku itaət karde iyən İroni şəffaf və əsliyə vindemoni zəroriyati sayədə bəbe de Avropa parlemanti nımoyəndəon muzakirəon dəvom peydo bekə boçi ki xarıciyə mas mediyaonədə İroni daxıliyə vəziyəti barde vey siyoə sima və obzari pevlo kardən.

Burucerdi bə İron və Avropa miyono ciddiyə votımon işorəş kardə iyən əlovəş kardə ki vey faxtonədə muzakirədə İroni ciddiyə vindemon ojə oşkor elan be.

İroni ım depat ijən təkidış kardə: lozime ki İroni həğiğəton çı Avropa parlament iyən co kişvəron parlamentonədə bəyon bıbu.

Ğeyd kəmon ki çı Avropa parlamenti xarıci rabitəon kamissiya rəis Deyvid Mək Alister iyən çın parlamenti bəzi nımoyəndəon bəşər həxon və ətomiyə təvafuği barde sohbət kardero de İroni islamiyə şura parlamenti bəzi nımoyəndəon vindemon kardən.

təğ

14 Fevral 2018, 23:09
komment