17 Fevral 2018, 21:42
  • İroni prezidenti bə Hindıstan səfər karde 3-nə ruji bərnoməon.

İroni prezidenti bə Hindıstan səfər karde 3-nə ruji bərnoməon dəvomədə ımruj Həsən Ruhani de Hindıstani i minə vəzir prezident və xarıci vəzir vindemon kardə.

İroni prezident ijən Hindıstani eltiyaon cəmədə nıtğ bəkay və de Hindıstani prezidenti moavin və Hindıstani zərtoştiyon iştimaiyət və onemonon həm mıloğat bəkarde.

Imruj ğərore ki Dehlinoədə İron və Hindıstani taciron iclos həm bərpo bıbu.

Moliyoti Peqəte, Perio Ted Tarifat bərğəror karde tranziti inkişof nəğliyatdə sərmoyəon cəzb karde banki əlğəon ziyod karde, rabitə sahədə texnoloqiya iyən təcrubəon vırə bə vırə karde.

Çı İron və Hindıstani iğtisodi heyəton miyono votımon zəminə heste ki ğərore 4 qılə mığovilə çərçivədə ğeyd bıbu.

Həsən Ruhani ımruj sıb rəsmi sorətdə ıştə bərnoməon çı Hindıstani prezidentəti sarayədə de Hindıstani prezident və i minə vəziri istiğbal binoş kardə.

İroni prezident ıştə səfəri i minə rujədə 5 şanbə Hindıstani cənub Heydər Abadədə unniversiti tələbəon və İronıjon cəmədə məntəğədə bə İroni mısbətə rol iyən təsir işorəş kardə.

Həsən Ruhani Heydər Abadi cumə nəmojədə həm qıləy nıtği çərçivədə bə mısılmonon miyono vəhdəti əhəmmiyyət işorəş kardə iyən votışe: əqə mısılmonon miyono vəhdəti çımiku vey zumand bıə be ısət Amerkə çı Beytul Mığəddəsi bənə siyonist rejimi paytəxt elan karde cesarətış nı be.

İroniprezident həmçınin ımruj bə Hindıstani siyasi və mənəvi bəfot kardə Lider Mahatema Qandi ehtırom kardero ım yolə rəhbərəti ğəbi sə huzur peydoş kardə.

İroni prezident Həsən Ruhani 5 şambə rujiku deştə ali yolə heyəti bə Hindıstani miyono ticarəti miğdor har sor 9 milyard dollare.

təğ

komment