• Şeferi çokonə dıjdə canqış barde?

İstiğlali sər trener de qıləy dırıstə strateqiyə çı Asiyə Çempiyonon Liqə dıminə haftə dıjdə hənəki ğalib be.

Bə"Varzeshe se" sayti məlumati əsos,zinə ruji Tehroni İstiğlal klub Asiyə Çempiyonon Liqə dıminə haftədə de Ərəbıstoni Əlhilal klubi Omani Əssiib stadiyonədə dimbədim ome ki,oxoyədə İstiğlal de 1:0 hisobi ın dıjdə hənəkış barde.

Kamə şəxson bovə kardedəbin ki,İstiğlal ın hənəki de səbarzəti bə oxo bırosno.əmmo Şefer de qıləy dırıstə sistemi tətbiğ kardey fırsətış ıştə rəğibiku seşe və həmmmə çiş bəştə xeyri əvəzış karde.

De Əlhilali matçədə bə Çempiyonon Liqə əks,Şeferi sistem mıdofiyə-əks həmlə be və əv çok zıneydəbe ki,Əlhilal de bənə Nikolas Milesi,Çerroti iyən Əşrəf ben Şərği bıə astovəon dılış hestebe hucuminə hənək bə nımoyiş bıno.əve Şefer de qıləy ağılmandə sistemi ıştə komandə bə dumo oqəteşe ta bəştə rəğibi qol jıey şans nıd və həmən kardey bızıno deştə bənə Daryuş Şucaiyan iyən Fərşid İsmaili bıə texniki iyən surətinə fitboliston vositə bə kontra atak bışo.

 

 

21 Fevral 2018, 13:42
komment