• Boku Ğərəboği bohrani həl karde tələbış kardə.

Azərbaycan Respublika xarıci vəzir cənubi Ğəfğaz məntəğə mıvzoon barədə Avropa i bemoni məxsusə nımoyəndə vindımonədə Azərbaycan Respublika iyən Ğərəboği bandiyə məntəğə Ermənion miyono muzakirəon tələbış kardə.

Bə İrna raporti əsos Elmar Muhəmməd Yarev de Toyvo Kelar mıloğat karde həminə votımon iyən sohbəton çı Ğərəboği bohrani həl əkə çokə ro iyən metod hisobış kardə.

Əv bə Ermənistoni mıxolifəton həminə şivə çərçivədə bohranon həl karde işorəş kardə ijən ısətnə cariyə şivə barde bə Avropa parlamenti vığandə heyət raportış do.

Muhəmməd Yarev əlovəş kardə: Ğərəboği mınoğişə bəbe de Əmniyyət Şura ğətnoməon iyən Azərbaycan Respublika hakımiyət və ərazi təmamiyyəti oqəte çərçivədə həl bıbu.

Im vindımonədə Avropa parlament iyən Azərbaycan Respublika miyono cariyə həmkarion vəziyəti barədə muxtəlifə sahəonədə ijən votımon və muzakirə be.

Əliyev həm Ermənistonış mıttəhəm kardə ki Ğərəboğədə çı Azərbaycan Respublika həmmə tarixi, dini və milli simvol iyən erjon məhvış kardə.

Əliyev ım sərhəddiyə daveon bə oxo rəseyro Erməni əsqəron çı Azərbaycan Respublika sərzəminiku vey rə xaric bey tələb kardə.

Im mıloğatdə 2 tərəf siyasi və sulhin roon çərçivədə bə Ğərəboği bohrani həl karde həm işorəşon kardən.

Azərbaycan Respublika və Ermənistoni miyono mınoğişə 1988-nə soriku bino bıə ijən 1994-nə soriku və otəş basti bə peştə de siyasi roon bə bohrani həl karde xoto fəaliyəton bino bıə əmmo Minsk qrup de Amerkə, Fransə və Russiyə mıştərəkə rəisəti hələ ım problem və mınoğişə həl kardəşon ni.

təğ

21 Fevral 2018, 21:59
komment