• İroni nat sahədə sərmoyə noero Russiyə 2 qılə şirkəton huzur.

İroni nat vəziri ticarət və beynəl xalğ məsələon moavin İroni nat sahədə 2 qılə Russiyə şirkəton huzuriku xəbəş do iyən votışe: ım muzakirəon və huzur 3 qılə nati çoləon barədəy.

Bə ımrujnə ruji İrib raporti əsos Əmir Husin Zəmaniniya Moskvadə İron və Russiyə miyono iğtisodi əloğəon mıştərəkə kamissiyaon oxoədə votışe: çı İroni yonzdə qılə nati çolə iyən qaziyə meydonon barədə mıtoliə karde bə Rusiyə 7 qılə yolə şirkəton ohdə noə bıə ijən İroni 3 qılə nati çoləon barədə həm de 2 qılə kəmpaniyaon muzakirəon bə oxonə mərhələ rəse ki təğribən omə haftədə de mığoviləon imzo karde əv bə rəğe.

Zəmaniniya İron və Rusiyə miyono enerji sahədə həmkarion co sahədə əloğəon təhrik əkə zınəş be və əlovəş kardə: İron və Rusiyə enerji vəzarətxanəon miyono mıştərəkə i minə kamissiya iclosədə İroni nat milli şirkət və Rusiyə qaz promi miyono muzakirəon Fars diyoku bə Pakiston və Hındostan qaz ixroc karde  proyekti barədə həm sohbət bəbe.

İron və Rusiyə miyono iğtisodi əloğəon mıştərəkə kamissiya 14 nə dıvrə iclos zinə de 9 qılə mığoviləon imzo karde muxtəlifə sahəon xususi enerji sənayeədə İroni iğtisod vəzir və Rusiyə iğtisodi inkişof vəziri tono bə oxo rəse.

təğ

07 Mart 2018, 22:44
komment