27 Mart 2018, 23:31
  • İrağçi: ətomiyə təvafuği bə yande je qevoninə nəticəon bois bəbe.

İroni xarıci vəziri siyasi muavin votışe: İroni ətomiyə təvafuğ qıləy əmniyyətiyə təvafuğe ijən ım mığovilə bə yande je bo beynəl xalğ iştimaiyəti qonə xərcon bois bəbe.

Bə İsna raporti əsos Seyed Əbbas İrağçi əlovəş kardə: bə i sor neziye ki Tramp İroni ətomiyə təvafuği məhv karde ya xot əy isloh kardero cəhdış heste ta məsələn idiyo bıə problemon həl beko əmmo mıvəffəğ bə ni.

Seyed Əbbas İrağçi təsdiğış kardə: umum iştimaiyət və Amerkə vey həmpeymon kişvəron çı Trampi ım ğəroli rəd kardən ijən Əmniyyət Şura ğətnoməon Trampi vəyşe qəte.

İroni xarıci vəziri muavin omə manqonədə Trampi ğəroli mıəyyən bey iyən çəy nəticəon bardə həm votışe: Trampi ım ehtımaliyə ğərol vey qonə nəticəon bois bəbe əmmo de diğğət bə məntəğə vəziyət lozime ki ətomiyə təvafuği icra karde sahədə İroni ciddiyə iradəon muğabilədə co kişvəron həm bəştə vəzifə iyən məsuliyət əməl bıkon.

İrağçi təsdiğış kardə ki ım təvafuğ qıləy iğtisodi muğavilə ni iyən bə beynəl xalğ iştimaiyət iyən məntəğə əmniyyət dəxlış heste.

İroni xarıci vəziri muavin ijən təkidış kardə: İron İslam Respublika vey manqe ki elan kardə bo har curnə hərəkətonro xususi reaksiyaonış bəbe ijən Trampi ğərolon vədə ijən bo İroni milləti həxon oqəteyro İron həm ciddi iyən rə hərəkəton icra kardə.

təğ

komment