25 May 2018, 12:45
  • Çin və Almaniya bə ətomiyə təvafuği hifz karde təkidışon kardən.

Çini prezident və Almaniya kansler bə İroni ətomiyə təvafuğiku lozimə himoyə iyən hifz karde təkidışon kardən.

Bə İrna raporti əsos Pikenədə Çini prezident Şi Cin Pinq ımruj Almaniya kansler Anqela Merkeli didorədə votışe: ətomiyə təvafuğ qıləy beynəl xalğiyə peymon heste ki bebe hifz bıbu.

Almaniya kansler Anqela Merkel həm ım didorədə bə ətomiyə təvafuğiku himoyə kardə təkid karde bə peştə Çini bənə dınyo iştimaiyəti muhimmə ozv və çı Almaniya ticariyə şərik hisob kardə və votışe: 2 qılə kişvəri rabitəon bə tojə əsr varid bıə və Almaniya təmayolış heste ki Çini ojə bəon zumandə tojə fırsətiku ticari və sərmoyə noe həmkarion iyən mədəniyəti mıbodiləon xoto istifodəş bıbu .

Almaniya kansler Anqela Merkel zinə ruji həm Pikenədə de Çini sərvəzir Li Kə Çiyanq mıştərəkə xəbəiyə iclosədə elanış kardə be ki Berlin və Piken İroni ətomiyə təvafuğiku bənə esətnə şikilış və be Amerkə huzuri himoyədotəri bəkan.

Amerkə prezident Donald Trump Mayə manqi 8 bə İroni zidd be əsosə ittihamon tikror karde, ətomiyə təvafuğiku Vaşenqtoni xarıc bey və ətomiyə sanksiyaon oqarde detosə omə manqon elanış kardə.

Trumpi ım hərəkət de daxili və beynəl xalğiyə zumandə məhkumiyət dim bə dim bıə.

təğ

komment