26 May 2018, 13:59
  • Tırkiyə sionist rejimi cinayətonış məhkum karde.

Tırkiyə xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot bə fələstinıjon zid sionist rejimi cinayətonış məhkum karde.

Bə Tırkiyə TRT TV  internetiyə mərkəzi xəbon əsosi Hami Aksoy ımruj Ankara şəhrədə qıləy xəbəriyə konfransədə votışe:Amerkə səforətxonə telaviviku bə Ğuds ovoştıneədə de sionist rejimi hərbion dasi çandə 10 nəfər fələstinıji şəhid karde sionist rejimiyu tarixədə bənə qıləy siyohə ləkəş zınə.

 

komment