10 İyul 2018, 08:02
  • İroniku nat hıriye, bə Hındostani mənafe əsos dəvom peydo bəkay.

Hındostani nat vəzir votışe: İroniku nat varid karde və hıriye, bə Hındostani mənafe əsos dəvom peydo bəkay.

Bə İrna raporti əsos Darmendra Pradhan votışe: Hındostan və İroni miyono nızə rabitəon hesten və əmə təzyiğ və təhdidon jiədəy ıştə mənafe əvəz karde ğəbul ni bəkamon.

Pradhan bə İron və Hındostani miyono nığlə əloğəon işorəş karde və votışe: Hındostani mənafe bə İroniku nat hıriye vabəstəy və Hındostan ım məsələ barədə qıləy komilə plani xıvande.

Amerkə Bə Hındostan və Çin fişar varedə ki əvon İroniku nati hıriyə bə kəno bınən.

Im siyasi çərçivədə Hındostan və Amerkə heyəton miyono muzakirəon əncom be və jıqo elan bıə ki votımon dəvom peydo bəkay.

Əmmo Hındostani xarıci vəzir Soşma Soarac çımiku bə nav elan kardə be ki bə İroni əleyh Amerkə təsdiğ bıə sanksiyaonku Hındostan tabe ni.

Dəvardə sori Apriliku detosə bə ımsornə sori iyon, İron bə 19 milyon ton nezi nat bə Hındostan sadir kardəşe.

Jıqo ki Trump elanış kardə, İroni nat və enerji sahədə Amerkə sanksiyaon Noyabri 4 bino bəbe.

təğ

komment