11 İyul 2018, 13:18
  • İron və Erməniston bə həmkarion inkişof doe zərorət təkid kardeşone.

İron və Ermənistoni rəsmi şəxson bə 2 qılə kişvəri miyono əloğəon inkişof doe zərorət təkid kardeşone.

Bə İrib zinə ruji raporti əsos İrəvanədə, İron İslami Respublika enerji vəzir Reza Ərdəkaniyan və Ermənistoni prezident Armen Serkisiyan ıştə muzakirəonədə bə 2 qılə kişvəri əloğəon nığıləti iyən planoni əcumlə bərği ovoştoniye 3-nə xəti soxte iyən bino karde zəroriyyəti təkid kardeşone.

İroni İslami Respublika enerji vəzir ım səfərədə de Ermənistoni i-nə vəzir Nikol Paşiniyan həm didorış karde və 2 tərəf dəvardəyon muğaysədə bə həmkarion hevuj bey zərorət təkid kardeşone.

Ərdekaniyan ijən de ıştə Erməni həmto Artor Qeriqoriyan didorış karde və 2 tərəf de təkid bə ım ki İroni İslami Respublika və Ermənistoni  miyono həmkari zərfiyəton çimiku həm vey hestin təsdiğ kardeşone ki, Tehron və İrəvan bəbe de himoyə əkə ğanunon ıştə mıbodiləon vəzyəti muxtəlifə sahəonədə ziyod bıkən.

İroni İslami Respublika enerji vəzir ıştə 2 ruj səfəri vositə zinə və de ali heyəti bə Ermənistoni paytəxt İrəvan şe.

İron və Erməniston ki siyosi çokə rabitəşone, 2016-nə sori Dekabrə manqiku iyən İroni İslami Respublika prezident Həsən Ruhani bə İrəvan səfər karde bəpeştə ticari, eğtisodi, mədəni həmkarion zumandəti ijən 2 qılə kişvəri mıbodilə erji və miğdori ziyod kardeyro muxtəlifə planon icra karde bərnamon nəzər dəqətəşone.

təğ

komment