• Kaspi Dıyoku ixrocoti inkişof nomo bıə beynəl xalğiyə iclos.

De 50 qılə xarıci nımoyəndəon Tacikiston, Russiyə, Tırkməniston, Azərbaycan Respublika, Ğəzaxıstan, Qurcestan, Əfğanestan və Hindıstan kişvəronku ğonəğon iştiroki İroni Mazəndəronədə Kaspi Dıyo vositə ixrocoti inkişof doe iclos bino bıə.

ƏmirAbad porti iğtisodiyə məntəğə dıyo nəğliyat və porton modir Siyavəş Rezvani ım iclosi i minə ruji mərasimədə votışe: ım iclos Mazəndəran saheliyə portonku ixrocot miğdori bə 3 milyard dollar Russiyə xoto bino bıə.

Rezvani əlovəş karde: ixrocoti inkişof, iğtisod sahədə vey muhimmə mıvzoe ki jıqonə icloson dəvoniyə ijən koşınason, taciron və iğtisodi fəalon dəvət karde vositə Xəzə dıyoədə ticarəti ronəğ doe bois bəbe.

Əv həmçınin həminə iclosi co hədəfışon bə Xəzə dıyo hamsoyə kişvəron ixrocoti vədə maneon peqətə və ticarət sahədə fırsəton peydo karde elanış karde.

Aprilə manqədə 115 həzo tun məhsul Mazəndərani Əmir Abad portiku bə xaric sadir be ki dəvardə sori mığoyisədə 67 faiz inkişofi nışo dodə.

Mazəndərani porton çı şimal cənub beynəl xalğiyə dehlizi tərkib və dılədən.

təğ

12 İyul 2018, 00:03
komment