12 İyul 2018, 10:36
  • Tırkiyədə 400 nəfərisə ve ğeyre ğanoniyə muhacir dastqir bən.

Tırkiyə polis ım məmləkəti mıxtəlif məntəğonədə 429 qılə ğeyre ğanoniyə muhaceri dastqir kardeku xəbəş doə.

Bə İRNA zinə xəbon əsosi Tırkiyə polis elanış kardə ım məmləkəti əmniyətiyə ğıvvon dəvardə haftə 429 nəfər xariciyə muhacir iyən pənohbardəkəson  ki ğeyre ğanoniyə holətdə bə Yonanistan,Bolğaristan və Avropa coqlə məmləkəton şe holədə bən Eje deyo ovonədə və Tırkiyə mıxtəlif şəhronədə dastqirışon kardə.

dastqir bə muhaceron mərkəzi afrika Toqo ,Banqıladeş,İrağ,Suriyə,Əfğanistan,Pakistan,və Əlcəzayer iyən Libiya məmləkətonkun.

miyonə deyoədə Tırkiyə sahelon məxsusən Eje deyo Tırkiyə və yunanistanı miyonədə deyoku muhaceron ovıştıneyu ğeyre ğanoni və xətoə roonku bə hisob omedə.

Tırkiyə və Avropa itifaği miyonədə milady 2016 minnə sori bə imza rəsə roziyəti əsosi ğəror noə bə ki Tırkiyə bə avropaiyə məmləkəton tərəf muhaceron vəy bıqəto.

təğ

komment