18 İyul 2018, 12:21
  • Kəmalvəndi: əqə Avropa kişvəron İroni mənafe təmin nıkon, ətom fəaliyəti məhdud kardero hiç illəti ni.

İroni ətom enerji təşkilati sıxənəvot votışe: əqə Avropa kişvəron edaştə bıə təklifonədə İroni mənafe təmin məbu, fəaliyəti məhdud kardero hiç illəti ni.

İroni ətom enerji təşkilati sıxənəvot Behruz Kəmalvəndi zinə əsr mıxbıron cəmədə, ətom sazışi çərçivədə Avropa tərəfo İroni mənafe təmin nıkarde ehtimali bəpeştə, bə İroni ətom enerji təşkilati cəhdon iyən hozzoətion işorəş kardə və votışe: İron İslam Respublika, bə kişvəri ehtiyoci miğdor, şayəd Urani ğəncin karde miğdori 4 faiziku de tosə 20 faiz ziyod bıkə.

Kəmalvəndi de işorə bə 3 qılə Avropa kişvəron tərəfo edaştə bıə təklifon votışe: ım edaştə bıə təklifon, çı İroni tələbon əcumlə moli mıbodiləon, nəğliyot və nat hırye yodədə oqətəşe əmmo veyni bə təhğiğon ehtiyoce.

İroni ətom enerji təşkilati sıxənəvot de ım nuktə bəyon karde ki Buşehr stansiya de 1000 meqabayti vey bərğ ıstihsoli ko kardedə, ım təşkilati koon şərhədə əlovəş karde: rədio-dəvo soxte və ehtiyocə məhsulon təmin karde muxtəlifə sahəonədə əcumlə sənət, kaştevonəti, ekoloqiya, nat və moyəvonəti çı İroni ətom enerji təşkilati co xidmətonin.

Kəmalvəndi de işorə bə ətomiyə mərkəzon hifz karde sahədə de məntəğə kişvəron həmkari kanalon icod kardero İroni hozzoəti  izhorış kardə: İron İslam Respublika ətomiyə mərkəzon hifz karde barədə vey təcrubə iyən mıtəxəsisə ğıvvonışe ki əqə məntəğə kişvəron tələb bıkon, bəzne de əvon həmkari bıkə.

Əv İroni ətomiyə fəaliyətonku məntəğə kali kişvəron niqoronəti, be əsos zınəşe və təkidış kardə: Ətom Enerji Beynəl Xalğiyə təşkilot mıfəssəl padman çərçivədə İroni ətom mərkəzon nəzorət kardedə və hejo İroni ətom fəaliyəton prossesi barədə raporton muntəşış kardə.

təğ

komment