13 Avqust 2018, 15:37
  • Ərdoğan bə Trampi hıcumi siyosəti de şiddəti reaksiya nışoş do.

Tırkiyə prezident bə Amerkə prezidenti sanksiyaon və həmlə siyasəti reaksiya nışoş do və elanış karde ki Tırkiyə millət bəmarde əmmo zəloləti ğəbul nibəkay.

Bə TeleRədio raporti əsos, Rəcəb Təyyib Ərdoğan de işorə bə Donald Trampi tojə sıxan iyən təhdidon təkidış karde, Amerkə karde nibəzne de təhdid zıvoni, Tırkiyə milləti təslim bəkə.

Tramp tojədən de tırkiyə dıvləti təhdid karde hətto bo Amekəvıjə kişiş Andro Brunsoni ozod bey saət mıəyyən kardəş be.

Ərdoğan bəyonış karde ki stratejik şərikəti qıləy kişişi jentonədə ğıboni karde veyni mınosib iyən çok ni və izhorış kardə, Tırkiyə qıləy ğanuni kişvərie ki hiç faxt ğənun çərçiviku xarıc nibəbe.

Tırkiyə dıvlət 2016-nə sori Oktiyabr Andro Brunsoni de terroristiyə fəaliyət, cəsusi iyən Fəthullah Quləniku himoyədorəti karde xoto, dəstqir və həbsış kardə.

Tırkiyə prezident ijən de Amerkə dıvləti bə dınyoədə iğtisodiyə canqi bino karde mıttəhəm karde votışe, Tırkiyə ısət pidəşe de İron, Russiyə, Çin və Ukrainiyə bənə 4 qılə ticari şərikon, milliyə valyutəonku istifodə bıkə.

Ərdoğan təkidış kardə, əqə Avropa kişvəron həm dollari əhotəku ozod bey pidən,Tırkiyə de əvon həm bənə ım metodi mıtobiğ rəftor karde xoto hozzoe.

təğ

komment