23 Avqust 2018, 12:45
  • Səudiyə vəğf vəziri sionist rejimiku himoyə karde vədə reaksiyaon dəvom.

Muğavemətı alimony beynəlxalğə itifaği rəis və yəmənı Ənsarullah hərəkati sıxanəvot səudiyə rejimi vəğf vəziri,sionist rejimiku himoyə kardeyu bəyon bə sıxanonış məhkum karde.

Səudiyə ərəbıstoni vəğf vəzir Əbdullətif  alulşeyx zinə iddaş karde israilion həc mərasimi əncom doeyu heç vaxti bə mıslmonon huzuri mane bə nin.

ərəbıstonı vəğf vəziri eyne holədə ıştə sıxanon dəvomədə israil rejimış məmləkət zınə və çı rejimiku tərifış karde.

Bə Fars aqentəti ımrujnə xəbon əsosi muğavimət alimony beynəlxalğə itifaği rəis Şeyx Mahir Həmod ım sıxanon vədə reaksiyaş nışon do və votışe:ərəb və islam dınyoku qıləy yolə baxş de sionistə deşmen əlağon adi kardeyu ərəbıstonı rolışon dərk kardə.

təğ

komment