05 Sentyabr 2018, 15:30
  • İron və Rusiyə bə i tərəfiyə sanksiyaon mıborizə barde təkid kardeşone. 

İron İslam Respublika xarıci vəziri beynəl xalğ və huğuği koon muavin Ğolam Huseyn Dehğani zinə Moskvaədə de Miyonə Şərğ məsələonədə bıə Russiyə xarıci vəziri muavin Serqi Verşinin vindemonış kardə.

Bə İrna raporti əsos, ım vindemonədə Dehğani və Verşinin de işorə bə itərəfiyə hərəkəton na dırıstəti, bə beynəl xalğiyə ğəbul bıə ğanuni icra karde zərrurət çand tərəfiyə əloğəon ziyod karde ijən, i tərəfiyə sanksiyaon vədə mande təkid və çı İ Biə Milləton təşkilati həmmə uzvon vositə bo beynəl xalğiyə əmniyyəti inkişof və hifz karde ım əsrədə əcumlə lazimə ko hisob kardeşone.

İron və Rusiyə xarıci vəziron muavinon ijən de işorə bə ım ki bəpe məntəğəiyə bıhranon siyosi royku həl bıbu, İ Bıə Milləton Təşkilati və beynəl xalğiyə icmaon roli həminə sahədə muhim zınəşone və dınyo kişvəron şəfofə siyosət iyən bə beynəl xalğ huğuği pobənd mande əcumlə dınyo bıhranon həl karde lozimə əbzar elan kardeşone. 

Mayə manqi 8 yəni ətomiyə sazışiku Amerkə xarıc bey bəpeştə bə İroni əleyh təziğon bino karde xoto ım kişvər, həmmə tərəfiyə fişaronku istifodə kardedə.

Im sahədəədə, Amerkə prezident Donald Tramp deşəmbə Avqustə manqi 6 əmrış kardə ki kali bə İroni əleyh ğeyri ğanuniyə sanksiyaon ijən bino bıbu.

Tramp peşo qıləy bəyoniyədə ətomiyə sazışi qıləy dəhəştinə muğaviləğeyd və elan kardə kişvəroni ki de İroni iğtisodiyə rabitəon ğət nıkon, həmonə qonə ağibət və nəticə bəvinden ki Tramp ıştən çı nomo jığo elanış kardə.

Trampi ım hərəkətış de dınyo zumandə tənğidonon dim bə dim bıə.

Avropa ittifoğ, Rusiyə, Tırkiyə və veyni co kişvəron elan kardən Amerkə itərəfiyə sanksiyaoniku tərəfdorəti nibəkan. 

​​​

təğ

komment