06 Sentyabr 2018, 11:52
  • Amerkə çı Əmniyət Şuraku sui-istifodə karde fikədəy.

İ Bıə Milləton Təşkilatədə İroni numayəndəti qıləy bəyoniyədə elanış karde: Amerkə bənə beynəl-xalğ ğanuni vey yolə ləğv əkə kişvəri, Əmniyət Şuraku ıştə i tərəfiyə planon icra karde xoto istifodə kardedə.

İ Bıə Milləton Təşkilatədə İroni numayəndəti, ım təşkilati omə iclosi barədə bə Amerkə nəmoyəndə Niki Hili sıxanon reaksiya nışo doe xoto votışe: Amerkə bənə Əmniyət Şura təşkilati qıləy dainə uzvi ım təşkilatiku suei-istifodə karde sayədə i tərəfiyə ğəroli icbor karde fikədəy ki beynəl-xalğ sahədə ğoldorəti, zu tətbiğ karde iyən tars icod karde misdağ hisob bıdə.

Im bəyoniyədə ğeyd bıə: İroni barədə çı Betəhlukəti Şura omə iclos İ Bıə Milləton Təşkiləti hədəf iyən ğanuni əks hisob bıdə və həminə ğəyri məsulanə ğərol bə ım təşkilat ijən xətircəm mande və bovəmandəti çimiku vey zəif bəkarde.

İ Bıə Milləton Təşkilatədə İroni numayəndəti ıştə bəyoniyədə təkidış karde: qıle holədə ki miyonə şərğədə Fələstini işğal karde çı məntəğə həmməy problemon əsliyə amile, əmmo Amerkə ijən bənə siyonist rejimi himoyə əkə ım rejimi siyosəton iyən represivə hərəkəton peştədəy.

Bəyoniyə dəvomədə ğeyd bıə: Fələstin milləti ojə-oşkorə həx-huğuği bəji karde xoto həmməy beynəl-xalğiyə zumand və dıruz mıddətə cəhdon bəkəno əmmo Amerkə bənə yeqanə kişvəri ijən bo Fələstin sərzəmini çı işğaliku xilos karde mane bıdə iyən Əmniyət Şura ğət noməon icra vəy qətəşe.

İ Bıə Milləton Təşkilatədə İroni numayəndəti, ijən beynəl-xalğ təşkilat iyən sazişonku xaric bey xoto Amerkə dıvləti qıləy bədnomə dıvlət ğeyd və elanış karde: ım dıvlət ısət de cəncol və ğilo-ğali icod karde beynəl-xalğiyə muğaviləon barədə ğəp jedə.

təğ

komment