08 Sentyabr 2018, 09:57
  • Laricani bə Belarus səfərış karde.

İroni İslamiyə şura məclesi rəis, əli Laricani de parlamenti-iğtisodiyə heyəti bə ico Rusiyə Volqoqrad şəhriku bə Belarusi paytəxt Minsk şəhri varid bıə. 

Bə Telerədio aqentiyəti raporti əsos, de Belarusi presidenti Aleksander Lokaşenko, çı nəmoyəndəon məclesi rəis Veladimier Andriçneko və çı Belarusi Respublika şura məclesi rəis Mixail Miyasnikoviç vindemon və sohbət karde Miniskədə İroni islamiyə şura məclesi rəisi bərnoməonin.

Əıi Laricani ım səfərədə ijən de çand qılə sənaye şirkəton vindemon bəkardə.

İroni islamiyə şura məclesi rəis bə Belarus səfər karde bənav, Volqoqrad şəhrədə İron və Rusiyə parlemantiyə mıştərəkə iclosədə iştirok kardəş be. 

İron və Rusiyə parlemantiyə mıştərəkə komissiyəon, pencşəmbə zohri de Əli Iaricani və Russiyə Dumay rəisi Vilçeslar Valodin bərpo bıə. 

 

​​​

təğ

komment