08 Sentyabr 2018, 15:49
  • Tehroni 3 tərəfiyə iclosi oxoədə, İron, Russiyə və Tırkiyə prezidenton mıştərəkə bəyoniyə.

Tehroni iclosi oxonə bəyoniyədə Tırkiyə, Russiyə və İroni prezidenton Suriyə hakımiyət, istiğlol, vəhdət iyən ərozi təmomiyəti barədə bə ıştə zumandə pobəndi dəvomiyət təkid kardeşone.

İroni prezident, Həsən Ruhani, Russiyə prezident Valadimier Putin iyən Tırkiyə prezident Rəcəb Təyeb Ərdoğan qıləy mıştərəkə bəyoniyədə ki zinə Tehroni 3 tərəfiyə iclosi oxoədə və 12 baxşədə sadir be,  bəı ştə cidiyə iradəon iyən həmkari dəvomiyəti, Suriyədə DAEŞ, Cəbhətu-Nosrə və bə Əl-Ğaidə ya DAEŞ həmmə vabəstə bıə terrorçiyə qruponi ki İ Bıə Milləton Təşkilati Əmniyət Şura tərəfo teroristiyə qurup elan bəy məhv karde təkid kardeşone.

Im mıştərəkə bəyoniyədə omə ki: bo Suriyə canqi bə oxo rosniye hiç hərbiyə rohəl ni və ım bıhran fəğət siyosi və muzakirəon roy vositə karde bəzne ki bə oxo bırəsi.

İron, Russiyə və Tırkiyə prezidenton, ijən Suçiədə bıə milliyə sohbəton iyən Suriyə konqresi ğərolon siyosiyə prossesi inkişof doe cəhətədə, ijən İ Bıə Milləton Təşkilati Əmniyyəti Şura 2254 ğətnomə vositə bə ıştə İradə sayədə fəalə həmkari dəvom doe təkid kardeşone.

İron, Russiyə və Tırkiyə prezidenton ijən bə ıştə iradəon bo mıştərəkə cəhdon dəvom doe əv həm de siyasi prossesi inkişof doe niyyəti Suriyəvıjon rəhbəri və mudiriyəti jentonədə bə Siyosiyə royhəlon dast peydo karde işarə və bə ıştə əhd-vəədəon komilən çı tojə konstitusiyə komitə bino və icod karde xoto təkid kardeşone.

Tehroni iclosədə iştirokəkə yolon ijən bə həmmə Suriyəvıjon komək karde təkid kardeşone ta çəvon jimon normal bıbu iyən sulhpərvərə vəziyət və oroməti sayədə bəştə kə oqardon və beynəl xalğiyə iştimaeiyət, məxsusən İ Bıə Milləton Təşkilat və çı bəşər həxon təşkilatonku tələbışon karde ta bə Suriyə ıştə koməkon əcumlə veyni homanitar koməkon, minə məhv karde iyən əsliyə imkonaton bənə iğtisodi və iştimaiyə təsisoton obdon karde iyən tarixiyə irsi hifz karde sahəonədə ziyod bıkan.

İron, Russiyə və Tırkiyə prezidenton ijən bə lozimə şəroyeti icod karde zərroriyəti Suriyədə avarəon dovtələbonə və əmn bə ıştə əsliyə sakin bıə vırə oqordıniye təkid kardeşone.

təğ

komment