08 Sentyabr 2018, 23:51
  • İroni Rəhbər: Suriyə ğəziyə iyən Suriyədə Amerkə məğlubiyət subutış karde ki, Amerkə vəy qəte bəbe.

İroni Yolə Rəhbər zinə şəv de Rusiyə prezident vindemon karde, Suriyə barədə İron və Rusiyə miyono əloğəon, qıləy çokə nımunə iyən 2 tərəfiyə əloğəonku aliyə təcrubə zınəş be ki həmkarion inkişofi mənodəy.

İroni Yolə Rəhbər Həzrəte Ayətullah Xamenei bə ım nuktə təkidış karde ki İron və Rusiyə miyono əloğəon karde bəzne beynəl xalğ soyədə həm dəvom bıkə əlovəş karde: qıləy məsələon Amerkə vəy qətə barədə heste, boçi ki Vaşenqton bo şerit qıləy xətəre ki çəy vəy qətə bəbe.

İroni Yolə Rəhbər Suriyə ğəziyə çı Amerkə vəy qətə qıləy muvəffəğ misdağ hisob kardışone və hamiyədən: Amerkə ısət Suriyədə həğiğiyə məğlubiyəti təcrubə kardəşone və bəştə hədəfon rəsəşon ni.

İroni Yolə Rəhbər, Amerkə tərəfo Tırkiyə, Russiyə və İroni bə sanksiyadə noe bo əloğəon inkişofi qıləy zumandə mıştəeəkə noğtə zınəşonbe və əlovə kardışone: İron və Rusiyə bəpe siyasi-i

Ğtisodi əloğəon hevuj karde kənoədə çı Tehroni çərçivədə ğeyd bıə muğaviləon de ciddiyə iradəon icra bıkən.

Ə Həzrət ıştə sohbəton co baxşədə votışone: ətomiyə sazışi çərçivədə İron detosə bə ısət bəştə vəzifə və məsoliyəti əməl kardəşe əmmo Avropa nı, ım ğəbol kardə nin ni ki əmə kamilən bəştə vədəon əməl kəmon əmmo əvon ıştə vədəon əncom doəku bə kəno bemandon.

Həzrəte Ayətullah Xamenei təsdiğ kardışone: ətomiyə sazışi barədə İron bəştə milləti mənafe və kişvəri izzəti əsos əməl bəkarde.

İroni Yolə Rəhbər təkid kardışone: 40sore ki Amerkə çı İroni rişə bırniyə fikədəy əmmo ım 40 sori mıddətədə əmə 40 bərobər bə inkişof rəsəmone ki İroni nizomi muğavimət və muvəffəğiyəton, çı Amerkə vəy qətə co qılə misdağe.

Həzrəte Ayətullah Xamenei, məntəğə co mıvzoon barədə bə Rusiyə rol ifo karde zəminə və zərfiyət işorə kardışone iyən Yəmənədə Səudion cinoyət və çı Yəməni milləti barədə və votışone: Yəmənədə Ərəbiston yəğin bə nəticə ni bərəsiyə və əvon çı milləti muğaviməti arşiyə əzınin.

Im vindemonədə Rusiyə prezident, Valadimier Putin həm ətomiyə sazişədə bə bəzi kişvəron əhd areştə işorəş karde və votışe: Amerkə deştə vırəş nıbıə hərəkəton, vəzyəti xərobış karde və Avropa həm bə Amerkə vabəstə bey xoto əmələdə bə əvon tabe mandedə, əqə çı elan kardedə ki ətomiyə sazışi oqətə fikədəy.

komment