09 Sentyabr 2018, 14:33
  • Əbdul Məlek Əlhosi: Amerkə meylış ni Yəmənədə canq bə oxo bırəsi.

Yəməni Ənsarullah hərəkəti sədr zinə şəv ıştə nıtğədə de işorə bə ım ki Səudiyə və Amerkə tərəfo pesoxtə bıə koalisiya tojə hərəkət bə Cenevrə sulh muzakirəon Yəməni heyəti səfəri vəy ğəte iyən mane bey işarə və votışe: Amerkə meylış ni ki Yəmənədə canq bə oxo bırəsi.

Bə İrna raporti əsos, Əbdul Mələk Bədruddin Əlhosi, təcavuzkoroni hərəkət Cenevrə muzakirəon məğlub karde  kamilən de ğəsd-ğərəzi əncom bey zınəş be, və izhorış karde, Amerkə de muxtəlifə metodon əcumlə iğtisodi və siyosi fişaron Yəməni bohraniku istifodə karde holədən, çumçuku Yəmənədə canqi bə oxo rəsə, pidəşon ni.

Yəməni Ənsarullah hərəkəti rəis votışe: yəmənədə Amerkə deştə həmpeymonon koməki canqi bəroş kardə ki bə məntəğə hakim bıbu.

Dəvardə haftədə Səudiyə təcavuzkorə koalisiya bə yəməni Ənsarullah hərəkəti heyət icozəş nıdoə Səna aeroporti royku pəre vositə, Cenevrəəd bıə Yəməni sulh muzakirəonədə iştirok bıkən. Im mane bey bois bıə ki ım muzakirəon ki ğəro be dəvardə pencşəmbə ruji bərpo bıbu, bə təxir eğandə bıbu.

Yəməni milliyə nıcot dıvləti xarıci vəzarətxonə pencşəmbə ruji qıləy bəyoniyədə elanış kardə: de İ Bıə Milləton Təşkilati həmmə həmohənqion əncom doə Bəpeştə Yəməni muzakirə əkə heyəti səfə Cenevrə muzakirəonədə iştirok xoto muğəddəmə hozzo be, əmmo Səudiyə koalisiya bo Ənsarullah hərəkəti heyət airportiku pəre icozəş nıdo, iyən  Ommani təyyorə nışte vədə mane be.

Yəməni bohrani həl kardey xoto Siyosiyə bəhson detosə ım zəmoni çand kərə Səudiyə Ərəbistoni və çı mıttəhidon pojənti illəti de məğlubiyəti dim bə dim bıə.

Ərəbiston de İ Bıə Ərəbon Əmirəti, Amerkə və sionist rejim iyən bəzi co mıttəhıdon 2015-nə sori Martiku bə Yəmən hərbi təcovuzi bino kardən ijən ım kişvəri zəmin, osmon və dıyoku mıhosirə kardən. Yəmənədə Ərəbiston, İ Bıə Ərəbon Əmirəti və de əvon mıttəhid bıə məmləkəton cinoyəton xoto detosə bə ısət 14 həzo nəfəriku vey yəmənıj kışte, çandə 10 həzo nəfər zəxmin və çand milyon avarə bıən.

Ərəbiston və İ Bıə Ərəbon Əmirəti hərbi təcovuz həmçınin Yəməni fəğırə kişvəri de xorakion və dəvo-damoni şiddətinə nırəsey dim bə dimış kardə.

təğ

komment