10 Sentyabr 2018, 15:49
  • Tehronədə Danimarka səfir: hiç kişvəri bənə İron bəştə ədəbiyot və tarixi jığo əhəmiyyət nışo dodə ni.

İronədə Danimarka səfir de işorə bə ım ki dəvardə soronədə 5 qılə kişvəronəd huzurış be votışe: hiç kişvəri bənə İron bəştə ədəbiyot və tarixi jığo əhəmiyyət nışo dodə ni.

Bə İrna raporti əsos, Tehronədə Danimarka səfir Dənny Ənnan zinə İroni milliyə kitobxonə və sənədon təşkilati rəisi Əşrəf Brucerdi vindemonədə izhorış kardə: İronıjon vey fəxrin irsoneşone,və çəvon cəhd ım nomdarə irson hifz kardeyro vey erjine.

Ənnan de ım nuktə bəyon karde ki İron və Danimarka unniversition və elmiyə mərkəzon miyono çok rabitəon heste əlovəş do: 2 tərəfiyə həmkari dəvomiyəti bo elmi və mədəniyəti rabitəon zumandəti, lozime.

Əşrəf Brucerdi ijən ım videmonədə de işorə bə ım ki mədəniyət karde bəzne kişvəron miyono muhimmə diplomatiyə bıbu, votışe: insonon miyono ixtilof, sohbət nıkardəniku bə vıcud omə, əve mədəniyət çokə fırsət bo sohbət kardey icod bəkay.

Brucerdi ijən bə İron və Danimarka həmkari zumandəti elmi və mədəniyətti zəminəonədə təkidış kardə.

təğ

komment