11 Sentyabr 2018, 21:13
  • Xərrazi: dınyo əksəriyət kişvəron de Amerkə anti İron siyasəton muxalifin.

İroni xarıci əloğəon stratejik şura rəis votışe: Amerkə de zu, ğoldorəti və təhdid, anti İron siyosəton dəvom dodə.

Bə İrna raporti əsos, Kəmal Xərrazi Çinədə qıləy iclosədə əlovəş karde: detos zəmoni ki Amerkə hədəfon əvəz nıbu və ım rejim İroni millət və nizomi vədə təhdid iyən ğoldorəti zıvoniku dast nıkəşo Tehron de Amerkə muzakirə bino karde hozzo ni.

Xərrazi təkidış karde: Amerkə rəsmi şəxson kişvəri bənə İron, Çin, Rusiyə və hətto Avropaədə bıə ıştə mıttəhidon bo Amerkə ğudrəti qıləy təhdid hisob kardedən, Çən çəvon nəzərku ım kişvəron siyasi, hərbi və məntəğədə nıfuz karde fəaliyəton bəpe Amerkə ğudrəti vədə mane məbo.

İroni xarıci əloğəon stratejik şura rəis təsdiğış karde: İron çımiku bə nav ıştə çokə niyyəti nışo doe xoto de 5+1 qrupi muzakirəş karde ki oxoy sə ətomiyə saziş imzo bıə.

Əv əlovəş karde: bə ətom enerji beynəl xalğ təşkilati bəyoniyəon əsos, İron detosə bə ısət bə təvafuği əməlış karde əmmo Amerkəədə tojə radikal dıvləti vıjniyə bəpeştə ım kişvər ətomiyə sazışiku xaric be və de kişvəron təhdid karde əvoni bə İron fişar varde məcbur kardedə.

Bə Xərrazi votımon əsos, Amerkə tərəfo jıqonə təhdidon iyən bə İroni nizom və millət zu votə tov vardə nin ni və İron deştə dustə kişvəron çəy vədə mande xoto cəhd bekarde.

təğ

komment